Lejers godkendelse af tilbagebetaling af restdepositum mv. efter lejers fraflytning

Følgende generelle betingelser skal være opfyldt før udbetaling af lejers restbeløbet kan foretages:

  1. Lejer skal fremsende dokumentation på at flytteafregning for vand er betalt inden tilbagebetaling kan ske, idet vandværket efter gældende lov har ret til at opkræve evt. ubetalt vand og vandafledning forbrugt af lejer hos ejer af ejendommen. (Er vand incl. i lejen er vandregnskab ikke aktuel).
  2. Faktura vedr. lejers andel af istandsættelsen
    Udover dette kan der være foretaget andre forbedrings/reparationsarbejder af udlejer som er sket på udlejers regning, hvis dette har været nødvendig for at klargøre lejemålet til ny lejer. Er dette tilfældet figurerer dette naturligvis ikke på fakturaen til fraflyttende lejer.
  3. Evt. restance for husleje/forbrug eller andet er modregnet lejers depositum mv.
  4. Fraflyttende lejer godkender tillige beregningen af restbeløbet der udbetales til fraflyttende lejer.
  5. Lejer er indforstået med at returbetalingen kan tage optil 10 hverdage fra den dato at regne at fraflyttende lejer har godkendt regnskabet og udlejer har modtaget dokumentation for lejers flytteopgørelse for vand er betalt.
  6. I tilfældet at fraflyttende lejer har indbetalt a conto beløb til varme kan der være tilbageholdt et passende tilladt beløb til evt. dækning af efterregning for varme – dette vil blive udlignet når endelig varme regnskab foreligger – typisk fra ekstern leverandør/beregner.
  7. Det skal bemærkes at timeforbruget i opgørelsen for fraflyttende lejers andel af istandsættelse kan indeholde kørsel af håndværkere samt fragt for evt. levering af effekter der måtte skulle leveres til formålet – i det omfang det har været nødvendigt
  8. Lejer kan ikke efter at have skriftligt godkendt ovenstående på et senere tidspunkt hverken som privat person, virksomhed eller på anden vis kræve erstatning fra udlejer uanset fraflyttendes lejers eventuelle grund herfor.

240407